Aktuality

Prohlášení akcií za neplatné

pátek, 27. dubna 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s.,se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, IČO: 47469447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), ve spojení s ustanovením § 779 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění, uveřejňuje tímto rozhodnutí o prohlášení akcií společnosti za neplatné.


Výzva k předložení akcií k výměně v dodatečné lhůtě

úterý, 24. dubna 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s., se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, identifikační číslo 474 69 447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), uveřejňuje tímto výzvu dosavadním vlastníkům akcií společnosti.Polní den brambor 2010

čtvrtek, 1. července 2010

Polní den brambor 2010s e konaná dne 13.7.2010 v 9.00 hod.