Oznámení o přeměně podoby akcií
pondělí, 23. dubna 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, identifikační číslo 47469447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ust. § 529 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

oznamuje, že

  1. Jediný akcionář společnosti přijal v působnosti valné hromady společnosti dne 17. dubna 2014 rozhodnutí o přeměně podoby akcií společnosti z listinné na zaknihovanou.
  2. Jediný akcionář společnosti je povinen odevzdat stávající listinné akcie emitované společností nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, tedy nejpozději do 25. června 2014. Akcie se odevzdávají v sídle společnosti k rukám člena představenstva společnosti v pracovní dny vždy od 9.00 do 16.00 hodin.
  3. Jediný akcionář společnosti se tímto vyzývá ke zřízení majetkového účtu v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
  4. Jediný akcionář je povinen společnosti při odevzdání listinných akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované cenné papíry zaevidovány, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy.

Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s.