Výzva k předložení akcií k výměně v dodatečné lhůtě
úterý, 24. dubna 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s., se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, identifikační číslo 474 69 447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), uveřejňuje tímto výzvu dosavadním vlastníkům akcií společnosti.

Na základě usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 20. srpna 2013, které bylo v obchodním rejstříku zveřejněno dne 23. září 2013, přešlo uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto usnesení v obchodním rejstříku vlastnické právo ke všem akciím společnosti Sativa Keřkov, a.s. na hlavního akcionáře společnosti.

V souladu s ustanovením §183l odst. 5 obchodního zákoníku byly dosavadní vlastníci akcií povinni předložit nekótované kmenové akcie společnosti vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, a o jmenovité hodnotě 428,- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), nejpozději do 30 dní ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti, tedy do dne 22. listopadu 2013.

Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s. tímto vyzývá všechny dřívější vlastníky akcií, kteří v určené lhůtě nepředložili všechny akcie společnosti, aby tak učinili v dodatečně stanovené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo společnosti tímto určuje, a to nejpozději do dne 17. prosince 2014.

Akcionáři jsou povinni odevzdat akcie pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na adrese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538 705 711. Určená výše protiplnění činí 470,- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), a 469 589,- Kč (čtyři sta šedesát devět tisíc pět set osmdesát devět korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějící na majitele.

Upozornění pro akcionáře:

Akcie společnosti, které nebudou ve výše uvedené lhůtě odevzdány, budou po uplynutí této lhůty představenstvem společnosti prohlášeny za neplatné.

Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s.