Prohlášení akcií za neplatné
pátek, 27. dubna 2018

Představenstvo obchodní společnosti Sativa Keřkov, a.s.,se sídlem Praha – Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, IČO: 47469447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17441, (dále také jen „společnost“), v souladu s ust. § 183l odst. 6 ve spojení s ustanovením § 214 odst. 1 až 3 a dalších zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním znění (dále jen „obchodní zákoník“), ve spojení s ustanovením § 779 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění, uveřejňuje tímto rozhodnutí o prohlášení akcií společnosti za neplatné.

Na základě usnesení přijatého mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 20. srpna 2013, které bylo v obchodním rejstříku zveřejněno dne 23. září 2013, přešlo uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto usnesení v obchodním rejstříku vlastnické právo ke všem akciím společnosti Sativa Keřkov, a.s. na hlavního akcionáře společnosti. V souladu s ustanovením § 183l odst. 5 obchodního zákoníku byli dosavadní vlastníci akcií povinni předložit nekótované kmenové akcie společnosti znějící na majitele vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, a o jmenovité hodnotě 428,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm korun českých) každé, nejpozději do 30 dní ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti, tedy do dne 22. listopadu 2013.

Akcionáře, kteří byli v prodlení s předložením akcií, vyzvalo dne 3. prosince 2014 představenstvo společnosti k jejich předložení v dodatečné lhůtě, která skončila dne 17. prosince 2014. Ve výzvě k předložení akcií v dodatečné lhůtě představenstvo akcionáře zároveň upozornilo, že akcie nepředložené ani v této dodatečné lhůtě budou po jejím uplynutí prohlášeny za neplatné. Vzhledem k tomu, že stále nebyly předloženy všechny akcie společnosti, představenstvo společnosti tímto

oznamuje, že

dne 30. prosince 2014 rozhodlo o prohlášení všech akcií společnosti, které nebyly odevzdány společnosti ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, za neplatné.

Za neplatné bylo prohlášeno celkem 3 438 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií emitovaných společností ve formě na majitele každá ve jmenovité hodnotě 428,- Kč, série ST, v případě nahrazení hromadnou listinou série STH, datum emise 11.6.2012, pořadová čísla akcií:

  • 1 – 20;
  • 4267;
  • 5148 – 5172;
  • 5522 – 8913.

Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s.